Inspection for return goods

Returns are not completely straightforward as customs will ask you to present documentation of the return. Returning products to your Chinese factory also has implications for the import duties and taxes. At this point, you’ve already paid the import duties, then there are the China import duties. When you return the goods to your supplier, they may be asked to pay import duties.

Việc hoàn trả hàng không hoàn toàn đơn giản vì hải quan sẽ yêu cầu bạn xuất trình giấy tờ về việc hoàn trả hàng. Trả lại sản phẩm cho nhà máy Trung Quốc của bạn cũng có tác động đến thuế nhập khẩu và thuế. Tại thời điểm này, bạn đã thanh toán thuế nhập khẩu. Sau đó là thuế nhập khẩu Trung Quốc. Khi bạn trả lại hàng cho nhà cung cấp của mình, họ có thể bị yêu cầu trả thuế nhập khẩu.

According to the Customs Law of the People’s Republic of China: No import duty shall be collected on export goods re-transported into the Customs territory in the same state within one year from the date of exportation due to problems with quality or specifications.

Theo chính phủ Trung Quốc, hải quan: Không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu được vận chuyển trở lại lãnh thổ Hải quan trong cùng một trạng thái trong vòng một năm kể từ ngày xuất khẩu do có vấn đề về chất lượng hoặc quy cách.

http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html

Thus, to avoid the troubles of returning goods, you need a third party who will provide inspection evidence that the goods are indeed seriously defective and are eligible for return.

Vậy để tránh khỏi những phiền phức trong việc trả lại hàng, bạn cần tới một đơn vị thứ ba- người sẽ cung cấp bằng chứng giám định kết luận số hàng hóa thực sự có lỗi nghiêm trọng và đủ điều kiện được trả lại.

VIS offers quality inspection services that are internationally acceptable and digitally backed. Using our inspection service prior to returning the goods to help you evaluate the condition of the sales returns and to avoid costs of paying extra tax or being refused return is the best solution! Currently, we cover a range of countries, and their quality inspection processes are mastered by our specialist auditors. We make reports in multiple languages (English, Vietnamese and Chinese), easy for the two parties to refer to. We already have ISO17020 certification. Thus, you can save thousands of dollars on your shipments by using the quality inspection services of VIS.

VIS cung cấp các dịch vụ kiểm tra chất lượng được quốc tế chấp nhận và được hỗ trợ kỹ thuật số. Sử dụng dịch vụ kiểm tra trước khi trả hàng của chúng tôi để giúp bạn đánh giá tình trạng hàng hóa được trả lại và giúp bạn tránh chi phí trả thêm thuế hoặc từ chối trả hàng là giải pháp tốt nhất! Hiện tại, chúng tôi bao gồm nhiều quốc gia và các quy trình kiểm tra chất lượng của họ đều do các chuyên gia đánh giá của chúng tôi làm chủ. Chúng tôi thực hiện báo cáo đa ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Trung), dễ dàng cho các đơn vị hai bên tham khảo. Chúng tôi đã có chứng nhận ISO17020. Do đó, bạn có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la cho các lô hàng của mình bằng cách sử dụng dịch vụ kiểm tra chất lượng của VIS.

If you are seeking for Inspection for Return goods or need more information about the factories and need quality inspection service, please feel free to drop us an email at info@vnvis.com or call us +84 24 3207 9388 (office), mobile +84 904 732 806 (available on Whatsapp)

Nếu Quý Công ty có bất cứ câu hỏi nào hoặc cần trao đổi trực tiếp, chúng tôi sẵn lòng cung cấp phản hồi để Quý công ty được hiểu rõ hơn.

Khi Quý Công ty có nhu cầu hợp tác hoặc có bạn bè hoặc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:

  • Số điện thoại: 024 3207 9388
  • Email: Info@vnvis.com

Chân thành cảm ơn!

    Service: pre shipment inspection, psi inspection in Vietnam, pre shipment inspections in Vietnam, shipment inspection in Vietnam, Pre-shipment inspection in vietnam, inspection services in vietnam, inspection Vietnam, Supplier sourcing in vietnam, Factory audit vietnam, qc vietnam, sgs vietnam, tuv vietnam, intertek vietnamvis-govvis inspectionvis inspectorvis vietnam