Vietnamese Women’s Day 20/10

🌹🌹🌹🌹🌹HAPPY VIETNAMESE WOMEN’S DAY !!🌹🌹🌹🌹🌹
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
🌹Vietnam Women’s Day is a celebration to honor women, was held on October 20 every year in Vietnam. On this occasion, women in Vietnam, as well as in other parts of the world, many people expressed interest and honor in many forms but is most common rose, presents, card and enclose the congratulations
❤Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, quà tặng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng
🌹HISTORY:
On October 20, 1930, the Women’s Vietnam against imperialism (now renamed as The Vietnam Women’s Union) was officially established, to mark the event, the Communist Party of Vietnam has decided to October 20 each year as the traditional day of this organization, and also whether this is the anniversary and honor the women of Vietnam, took the name “Vietnam Women’s day”
First in 1975 in South Vietnam, under the regime of South Vietnam, the Vietnam Women’s Day is on Hai Ba Trung memorial on February 6th lunar month.
❤LỊCH SỬ
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”.
Trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày tưởng niệm Hai bà Trưng vào ngày 6 tháng 2 âm lịch.
🌹COMMEMORATIVE ACTIVITIES:
In these days, celebrations on October 20 in Vietnam is noted quite specially, a number of activities related to women was held to honor women, many agencies and companies held an awards ceremony for outstanding women or achievement in some fields.
The cultural program to celebrate October 20 is also held expand and quite sophisticated, some famous singers in the country were invited to participate in performances, songs about women and love, such as: “The charming Autumn,” “let go to bed, honey”, “Hey have you remembered? “,… They usually are presented in these days.
Many companies, especially supermarkets, shopping centers have launched several promotional campaigns which subjects were directed to women, many items are discounted or accompanying prizes.
In these days, the gifts market for women, especially flowers and jewelry are vibrant and diverse, many people are willing to spend large sums of money to have a special gift for whom they interest, also in October 20, many streets in some major cities in Vietnam as Ho Chi Minh city and Hanoi have traffic jams occur because of the traffic spike, especially in the evening.
❤HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
Vào những ngày này, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 tại Việt Nam được chú ý một cách khá đặc biệt, một số họat động liên quan đến phụ nữ đã diễn ra nhằm vinh danh nữ giới, nhiều cơ quan cũng như công ty đã tổ chức các lễ trao giải thưởng cho những phụ nữ xuất sắc hoặc đạt thành tích trong một số lãnh vực
Các chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 10 cũng được tổ chức nhiều và khá công phu, một số ca sĩ nổi tiếng trong nước được mời để tham gia trình diễn, các bài hát về chủ đề phụ nữ và tình yêu như: “Thu quyến rũ”, “Em hãy ngủ đi”, “Này em có nhớ”,… thường được họ trình bày trong những ngày này
Nhiều công ty và đặc biệt là các siêu thị, trung tâm thương mại đã tung ra nhiều chiến dịch khuyến mãi mà đối tượng hướng đến là những người phụ nữ, nhiều mặt hàng được giảm giá hoặc có các giải thưởng đi kèm.
Trong những ngày này, thị trường quà tặng cho phụ nữ, nhất là hoa tươi và đồ trang sức rất sôi động và đa dạng, nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để có những món quà đặc biệt dành tặng cho người mình quan tâm cũng trong ngày 20 tháng 10, nhiều đường phố tại một số thành phố lớn ở Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã xảy ra tình trạng kẹt xe vì lượng người lưu thông tăng đột biến, nhất là vào buổi tối.

    Service: pre shipment inspection, psi inspection in Vietnam, pre shipment inspections in Vietnam, shipment inspection in Vietnam, Pre-shipment inspection in vietnam, inspection services in vietnam, inspection Vietnam, Supplier sourcing in vietnam, Factory audit vietnam, qc vietnam, sgs vietnam, tuv vietnam, intertek vietnamvis-govvis inspectionvis inspectorvis vietnam